Stowarzyszenie

Celami Stowarzyszenia są:

 1. integracja środowiska funkcjonariuszy Straży Granicznej, byłych funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin oraz miłośników Straży Granicznej, a także członków ich rodzin i sympatyków;
 2. wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony praw człowieka;
 3. działalność rozwijająca świadomość narodową, obywatelską, kulturową i religijną;
 4. działalność na rzecz propagowania aktywnego trybu życia oraz kształtowania postaw prospołecznych i prozdrowotnych;
 5. wdrażanie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. wspieranie działalności na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przestępczości transgranicznej i zorganizowanej;
 7. inicjowanie międzyinstytucjonalnych działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa;
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi;
 9. promowanie i organizacja wolontariatu;
 10. działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 11. niesienie pomocy osobom ciężko chorym w zakresie wsparcia psychologicznego oraz ponoszenie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. organizowanie imprez integrujących środowisko, uroczystych jubileuszy, konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, sympozjów, działań oraz imprez kulturalnych, sportowych, oświatowych i patriotycznych poświęconych historii i tradycji Straży Granicznej;
 2. udział członków Stowarzyszenia w kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych społeczeństwa;
 3. udział członków Stowarzyszenia w działaniach propagujących aktywny tryb życia;
 4. organizowanie uroczystości oraz zapewnienie udziału członków Stowarzyszenia
 5. opracowywanie i wydawanie materiałów profilaktycznych, edukacyjno – szkoleniowych, informacyjno – prawnych oraz promocyjnych;
 6. współpracę z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej;
 7. współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi w realizacji celów statutowych;
 8. aktywizowanie instytucji i organizacji oraz lokalnych społeczności do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli;
 9. rozwijanie współpracy z organizacjami europejskimi o podobnych celach statutowych;
 10. rozwijanie międzyinstytucjonalnych kontaktów społecznych oraz integracji europejskiej na rzecz szeroko rozumianej współpracy;
 11. działalność publicystyczną w środkach masowego przekazu w sprawach związanych z działalnością statutową;
 12. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie informacji w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia;
 13. tworzenie i gromadzenie funduszy na cele statutowe;
 14. pozyskiwanie środków finansowych także w ramach dostępnych programów pomocowych i funduszy Unii Europejskiej na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
 15. umacnianie koleżeńskich więzi członków i sympatyków Stowarzyszenia;
 16. okrywanie kosztów leczenia, zabiegów operacyjnych oraz rehabilitacji w ośrodkach medycznych w kraju i za granicą;
 17. finansowanie zakupu leków i sprzętu medycznego oraz pomocy specjalistycznej.

Statut stowarzyszenia:

statut.pdf (0,4 Mb)